ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မန္တလေးမြို့ ပွဲစား ကုန်သည် စက်ပိုင်များကထိန်တော်အသင်း ၏ (၁၄.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ ပဲမျိုးစုံ စျေးနှုန်း

Last Updated:

မန္တလေးမြို့ပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များကထိန်တော်အသင်း၏(၁၄.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ရှိပဲမျိုးစုံ စျေးနှုန်းများမှာ-

စဉ

အမျိုးအမည်

တစ်အိတ်ဈေးနှန်း (ကျပ်)

၃တင်း

တစ်အိတ်ရှိ

ပိဿာ

အမြင့်

အနိမ့်

ပဲစဉ်းငုံနီ(သစ်)2022

၁၂၄၀၀၀

၁၂၂၀၀၀

၆၀

ပဲတီစိမ်း(အညာ)

၁၂၂၀၀၀

၁၁၅၀၀၀

၅၆.၂၅

ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ)

၁၀၅၀၀၀

၉၅၀၀၀

၅၆.၂၅

မတ်ပဲ(သစ်)

၁၃၈၀၀၀

၁၃၇၀၀၀

၆၀

ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်)

၁၃၀၀၀၀

 

၅၆.၂၅

ကုလားပဲဖြူ(V2)

၁၄၅၀၀၀

၁၄၃၀၀၀

၅၇.၂၅

ကုလားပဲဖြူ(V7)

၁၄၄၀၀၀

၁၄၃၀၀၀

၅၇.၂၅

ပဲယင်း (ကြီး)(သစ်)

၁၀၉၀၀၀

၁၀၈၀၀၀

၆၀

ပဲယင်း(သေး)(သစ်)

၁၀၇၀၀၀

၁၀၅၀၀၀

၆၀

၁၀

ထောပတ်ပဲ(ကြီး)

၁၅၀၀၀၀

 

၅၆.၂၅

၁၁

ထောပတ်ပဲ(လတ်ချော)

၁၂၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀

၅၆.၂၅

၁၂

ထောပတ်ပဲ(သေး)

၁၂၀၀၀၀

 

၅၆.၂၅

၁၃

ပဲကြား

၁၄၀၀၀၀

၁၃၅၀၀၀

၅၆.၂၅

၁၄

ပဲကြီး(ကြီး)

၂၆၀၀၀၀

၂၅၅၀၀၀

၅၅.၂၅

၁၅

ပဲကြီး (သေး)

၂၃၀၀၀၀

၂၂၅၀၀၀

၅၅.၂၅

၁၆

ပဲပုတ်(ရှမ်း)

၁၂၀၀၀၀

၈၅၀၀၀

၅၃.၂၅

၁၇

ပဲပုတ်(ဗမာ)

၁၈၀၀၀၀

၁၇၅၀၀၀

၅၃.၂၅

မှတ်ချက်- ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများသည်အချိန်ပိုင်းအတွင်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။