အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်း

မြန်မာနိုင်ငံမှကုန်စည်များတင်ပို့ရန်အတွက်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက် မည့်အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီအဖြစ် ဦးစွာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပြီ၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင် အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အသေးစိတ် ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ နိုင်ပါသည်။

  1. တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(DICA), တွင်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရပါမည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမှာ(၅)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဌာန ဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (OSS) တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
  2. ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည် နှစ် ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားသည့် သက်တမ်းအတိုင်း (သို့) သက်တမ်းလက်ကျန်အတိုင်း (သို့) လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း ထက်မကျော်လွန်သော ကာလကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါ သည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ တစ်နှစ်သက်တမ်းအတွက် ၅၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
  3. ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) သို့လည်း အသင်းဝင်ရပါမည်။