အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

မြန်မာကုန်သွယ်မှုဘဏ္ဍာတိုက်

"မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုဘဏ္ဍာတိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်း/တင်ပို့လုပ်ငန်းများ နှင့် ဆက်စပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအားလုံး တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် သည့် အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၏ကိုယ်စား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ".