ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအဆင်သင့်ဖြစ်မှု အခြေအနေဆန်းစစ်ချက်