အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ABOUT MYANTRADE

အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ

အမျိုးသားစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများရရှိစေရန်၊ ပြည်ပပို့ကုန်တိုးတက်၍ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိစေရန်၊ စက်မှုကဏ္ဍ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များကို အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။     
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အထူးစီးပွား ရေးဇုန်(၃)ခုမှာ သီလဝါ၊ထားဝယ်၊ကျောက်ဖြူတို့ဖြစ်ပါသည်။စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည်အထူးစီးပွားရေးဇုန်များဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့်တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့သည်တာဝန်ခံဦးစီးဌာနဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မည့် မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာဗဟို အဖွဲ့နှင့်ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့ကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ    -    ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး    -     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒ အရ  မန္တလေးတိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသ စီးပွားရေးဇုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရေးဇုန်နှင့်  ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့် Master Plan များရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် (၃)ခုမှာ 

   (က) သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်

  ( ခ ) ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်

  ( ဂ) ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်

၃။ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့မှ စ၍ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန(ယခင် -အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန) က တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန (Focal Ministry) တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၉-၆-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ (၅/၂၀၁၆)အရ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက (၁၅-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် အဆိုပါတာဝန်ကို စတင်လွှဲပြောင်း တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။