DIRECTORY OF EXPORTERS

GEM AND JEWELLERY

The Jewelry Gold and Gems

Main products : Gems

Ayeyar Naddy

Main products : Gems

Maung Jade & Jewellery

Main products : Gems & Jewellery

Conflate Jade & Jewellery

Main products : Gems & Jewellery

T.A.T Royal Family Jewellewry Shop

Main products : Gems & Jewellery

Shwe Ye Chan Thar Gems & Jewellery Shop

Main products : Gems & Jewellery

Majestic City

Main products : အမှတ်တရအစ္စည်းရောင်းချခြင်း, ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေး