ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

ပဲခူးကုန်စည်ဒိုင်၏ (၁၀.၇.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနု ဈေးနှုန်း

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း
ဧည့်မထဆန် (ဟောင်း) အိတ် ၈၀၀၀၀
ဧည့်မထဆန် (သစ်) ၇၂၀၀၀
ပေါ်ဆန်းမွှေး ၁၂၀၀၀၀
ဆန်ကွဲ B (1,2) ၅၁၀၀၀
ဆန်ကွဲ B (2,3,4) ၅၀၀၀၀
ဖွဲနု ၁၆၂၀၀