လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ

Title Category Size Updated At
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၂၃ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.66 MB 2023-01-31 11:35:15
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၁၂/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.67 MB 2022-12-19 11:37:13
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၁၁ /၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.89 MB 2022-11-21 11:14:50
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၁၀ /၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.65 MB 2022-10-19 13:47:38
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၉/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.65 MB 2022-09-27 11:09:46
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၈/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.66 MB 2022-08-17 15:41:50
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၇/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.67 MB 2022-07-25 15:12:43
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၆/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.67 MB 2022-06-23 11:52:07
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၅/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.56 MB 2022-06-16 10:18:39
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၄/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.66 MB 2022-05-05 10:11:09
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၃/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.67 MB 2022-04-07 11:53:52
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၂/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.66 MB 2022-03-01 16:49:47
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၂၂ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.63 MB 2022-01-12 15:40:31
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၁၂/၂၀၂၁ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.73 MB 2022-01-06 14:27:45
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ လစဉ်စျေးကွက်သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် ၁၁/၂၀၂၁ လစဉ်ဈေးကွက်သတင်းလွှာ 1.75 MB 2022-01-06 13:56:10