အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

Strategy Document

National Export Strategy -Rice Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Beans,Pulses and Oilseeds Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Rubber Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Fisheries Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy-Textiles and Garments Sector 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Forestry Products Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Tourism Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Access to Finance Cross-Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Quality Management Cross-Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy-Trade Information Cross-Sector 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy -Trade Facilitation and Logistics Cross-Sector Document 2015-2019 (English Version)

National Export Strategy-Main Sector Document 2015-2019 (English Version)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ဆန်စပါးကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ပဲမျိုးစုံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ပဲမျိုးစုံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ရော်ဘာလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉) ပထမပိုင်း

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉) ဒုတိယပိုင်း

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ အထည်အလိပ်နှင့်အဝတ်အထည်ကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ရေးကဏ္ဍ ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ(၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉)