ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၂၂.၉.၂၀၂၂) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၂၂.၉.၂၀၂၂) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအမည် ယူနစ် ဈေးနှုန်း(ကျပ်)
ဂျုံဖြူသန့် တစ်တင်း ၆၇၀၀၀-၆၆၀၀၀
ထိုင်ဝမ် တစ်တင်း ၆၃၀၀၀
၉၂၉ တစ်တင်း ၆၁၀၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး တစ်တင်း ၆၄၀၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးသေး တစ်တင်း ၆၆၀၀၀
မတ်ပဲ တစ်တင်း ၆၄၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ တစ်တင်း ၆၇၅၀၀
ပဲတီစိမ်းကြီး တစ်တင်း ၄၉၀၀၀
ပဲနီလုံးကြား တစ်တင်း ၅၀၀၀၀
၁၀ နှမ်းညို တစ်တင်း ၈၂၅၀၀
၁၁ နှမ်းဝါ တစ်တင်း ၉၀၀၀၀
၁၂ နှမ်းနက် တစ်တင်း ၉၅၀၀၀-၈၀၀၀၀
၁၃ နှမ်းဖြူ တစ်တင်း ၉၅၀၀၀-၈၀၀၀၀
၁၄ ပြောင်းဖူးစေ့ တစ်တင်း ၁၇၇၀၀
၁၅ ပြောင်းနီ တစ်တင်း ၁၇၅၀၀
၁၆ ပဲဖတ် တစ်ပိဿာ ၃၀၈၀
၁၇ နှမ်းဖတ် တစ်ပိဿာ ၂၀၀၀
၁၈ မြေပဲလုံးဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၅၆၀၀-၅၃၀၀
၁၉ မြေပဲဆီဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၅၁၀၀-၅၂၀၀

မှတ်ချက်။    ကုန်ပစ္စည်းပေါက်ဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်မျှပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးလိုက်ဈေးနှုန်းများလည်းကွာခြားနိုင်ပါသည်